วัตถุประสงค์ : เพื่อแจ้งรายละเอียดการโอนเงินดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนเข้าบัญชีของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และเพื่อลดการใช้กระดาษ ทดแทนการแจกกระดาษสลิปเงินเดือน

จำนวนผู้ที่ Login และเปลี่ยน Password ครั้งแรกสำเร็จ 1442 คน จำนวนผู้มีสิทธิ์ 1,504 คน